Algemene voorwaarden & Veiligheidsprotocol

Algemene Voorwaarden

 1. Begrippen
  Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden zijn gehanteerde algemene voorwaarden van Sportlounge Nederland kvknr: 60614951 verder te noemen (de) SportLounge, welke zijn gepubliceerd op de website van de Sportlounge www.sportloungenederland.nl. Deze Algemene Voorwaarden gelden voor alle studio's.
  Sportlounge-lid: degene die lid is bij Sportlounge Nederland.
  Infrarood FitnessCabine: een cabine die wordt verwarmd middels infraroodlampen tot ongeveer 34 graden waarin oefeningen kunnen worden gedaan met weerstanden.
  Cabineles: een individuele personal training, begeleid trainen of groepsles in de infrarood FitnessCabin.
  Website: de website van de Sportlounge; www.sportloungenederland.nl
 2. Algemeen
  Ieder Sportlounge-lid is verplicht kennis te nemen van de Algemene Voorwaarden van de Sportlounge. Indien sprake is van een overeenkomst tussen Sportlounge en een het Sportlounge-lid is dit algemeen reglement daarvan een onderdeel en is daar onlosmakelijk mee verbonden. Eventuele afwijking bij bedrijfscontracten is mogelijk.
 • De rechten uit hoofde van het abonnement zijn strikt persoonlijk.
 • De Sportlounge behoudt zich het recht voor de openingstijden en tarieven te wijzigen.
 • De Sportlounge behoudt zich het recht voor leden te weigeren bij misbruik van het abonnementssysteem, richtlijnen volgens het veiligheidsprotocol of van de faciliteiten van de Sportlounge.
 • De persoonlijke gegevens van de leden zijn strikt vertrouwelijk en worden uitsluitend voor administratieve doeleinden van de Sportlounge gebruikt. Deze gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld.
 • De minimale leeftijd om lid te worden bij de Sportlounge is 15 jaar. Voor de leeftijdscategorie 15 tot 18 jaar moet een ouder het inschrijfformulier mede ondertekenen.
 1. Plichten en verantwoordelijkheden  Sportlounge Nederland

- Het verzorgen van de lessen gedurende de overeengekomen periode.

- Het op peil houden van de vakkennis van haar medewerkers.

- Het in acht nemen van van de regels volgens het veiligheidsprotocol. 

 1. Eigen risico en aansprakelijkheid
 • Het Sportlounge-lid traint op eigen risico.
 • De Sportlounge is niet aansprakelijk voor schade en/of verlies van eigendommen van het Sportlounge-lid of bezoeker, noch voor enigerlei vorm van lichamelijk letsel, eventueel oplopen van Corona die deze voor, tijdens of na het gebruik van de faciliteiten mocht overkomen.

Ter beveiliging van uw eigendommen dient gebruik te worden gemaakt van de lockers. Het gebruik hiervan is op eigen risico. De Sportlounge aanvaart geen aansprakelijkheid voor goederen die uit een locker ontvreemd zijn.Het is verboden een lockersleutel mee naar huis te nemen.
Na de training dient de locker leeg achtergelaten te worden en de sleutel in de locker te laten. Achtergelaten kleding of andere eigendommen worden 1 maand bewaard en na deze periode geschonken aan een goed doel.
Iedere sporter of bezoeker is aansprakelijk voor de door haar aan de eigendommen van De Sportlounge aangerichte schade.

 1. Abonnement en betaling
 • Indien een machtiging voor een doorlopende automatische incasso is afgegeven, zullen de maandelijkse betalingen elke keer in de eerste week van de maand automatisch worden geïncasseerd. Bij aanvang van een abonnement worden de lessen tot de eerste incasso plaatsvindt direct betaald, alsmede 1 maand borg welke aan het eind van de abonnementsperiode verrekend wordt met de opzegmaand.
 • Betalingen worden uitsluitend per pinbetaling verricht.
 • De Sportlounge hanteert een eenmalige bedrag a € 45,- lidmaatschapskosten.
 • Strippenkaarten worden direct bij afname betaald per pinbetaling en zijn niet overdraagbaar aan derden.
 • Een aankoop van een strippenkaart of het aangaan van een abonnement kan niet herzien worden.
 • Een 10 strippenkaart is 3 maanden geldig. (allen aan te schaffen bij een lichamelijke indicatie). Een 20 strippenkaart is 6 maanden geldig en dient binnen die tijd volledig gebruikt te zijn.
 • De geldigheidsduur van een 20 strippenkaart kan verlengd worden met 3 maanden middels de aankoop van 5 extra strippen.
 • Het Sportlounge-lid dient zorg te dragen voor een probleemloze betaling van het abonnementsgeld en andere bedragen.
 • Indien het abonnementsgeld/of enig andere verschuldigd bedrag niet kan worden geïncasseerd, stuurt de Sportlounge een betalingsherinnering. Wanneer er na deze herinnering geen betaling volgt, stuurt de Sportlounge na 1 maand de tweede en tevens laatste betalingsherinnering. De Sportlounge berekent voor de tweede herinnering € 15,- administratiekosten.
 • Indien na de tweede en tevens laatste herinnering het openstaande bedrag niet binnen 14 dagen na dagtekening is bijgeschreven op de rekening van de Sportlounge, dan zal de Sportlounge de vordering uit handen geven aan haar incassobureau. De kosten hieraan verbonden (w.o. 15% buitenrechtelijke incassokosten) zijn voor de rekening van het lid.
 • Wanneer de Sportlounge haar vorderingen uit handen geeft, wordt het abonnement van het betreffende het Sportlounge-lid beëindigd met inachtneming van de voor haar geldende opzegtermijn zoals in artikel 5 omschreven. Het abonnementsgeld voor deze resterende abonnementstermijn is dan ineens opeisbaar. Gedurende deze resterende termijn heeft het Sportlounge-lid toegang tot de faciliteiten van de Sportlounge.
 • Afwezigheid van het Sportlounge-lid, door welke oorzaak dan ook, ontheft het lid niet van de verplichting tot betaling van het verschuldigde inschrijfgeld en het abonnementsgeld en schept voor haar niet het recht op enige vermindering van het inschrijfgeld of het abonnementsgeld.
 • De Sportlounge behoudt zich het recht de tarieven jaarlijks te indexeren.
 • Aan acties of speciale aanbiedingen kunnen voor- of achteraf nimmer rechten worden ontleend.
 • Bij her-inschrijving dient, indien van toepassing, opnieuw het inschrijfgeld en 1 maand  borg te worden betaald. Borg wordt nimmer terugbetaald, dit is uw betaling voor de laatste maand van uw abonnement na opzegging. (het opzegtermijn van 1 maand)
 • Wanneer u niet in de gelegenheid/staat bent de laatste maand te komen sporten geeft dit geen recht op terugbetaling van de borg.
 1. Looptijd en uitschrijving
 • Het Sportlounge abonnement wordt aangegaan voor een periode van minimaal 6 maanden en wordt daarna – behoudens opzegging – automatisch verlengd in een maandelijks opzegbaar abonnement.
 • Na verstrijken van de eerste abonnementstermijn kan het abonnement op elk moment worden beëindigd met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Opzegging kan alleen schriftelijk per mail naar bussum@sportloungenederland.nl.  en dient ingediend te worden uiterlijk op de 25ste voor de nieuwe  kalendermaand.
 • Het abonnement mag tussentijds gewijzigd worden ( van 2x naar 2x per week of van 1x naar 2x per week). Wijzigingen dienen doorgegeven te worden uiterlijk op de 25ste voor de nieuwe kalendermaand. De oorspronkelijke inschrijfdatum blijft behouden bij een mutatie.
 • Bij verhuizing kan op vertoon van bewijs het abonnement eindigen voor het verstrijken van de minimale looptijd. Dit is alleen mogelijk wanneer geen van de studio’s binnen een straal van 10 km is van het nieuwe adres.
 • Bij bijzondere omstandigheden zoals blessures of zwangerschap kan op basis van een medische verklaring een abonnement tijdelijk worden stopgezet. De incasso’s lopen in deze periode niet door. Het lopende contract wordt verlengd met de maanden waarin het abonnement bevroren is. Ter verduidelijking: wanneer je 1 of 2 maanden het abonnement laat bevriezen dien je vanaf de herstart het aantal bevroren (hele) maanden verplicht af te nemen.
 • Een abonnement kan tussentijds worden beëindigd op basis van een medische verklaring.
 • De strippenkaart van 10 sessies is 3 maanden geldig en wordt niet automatisch verlengd.
 • De strippenkaart van 20 sessies is 6 maanden geldig en wordt niet automatisch verlengd.
 • Lessen die niet zijn genoten in deze periode van 3 of 6 maanden komen automatisch te vervallen. U ontvangt geen restitutie.
 1. Overdragen abonnement
 • Het overdragen van een abonnement is uitsluitend mogelijk bij langdurige ziekte met een doktersverklaring. De abonnementhouder blijft de contractant en draagt zorg voor de betaling middels de automatisch incasso.
 1. Kleding, schoenen en handdoek
 • Het dragen van sportkleding & sokken is verplicht.
 • Het gebruik van een handdoek bij iedere activiteit is verplicht.
 • Schoenen worden op de daarvoor aangegeven plaats neergezet.
 • Jas, kleding tas en andere eigendommen worden meegenomen en voor de fitnesscabine geplaatst.

9.  De Sportlounge-vestigingen zijn rookvrije vestigingen.

10. Feestdagen en vakantieperiode

 • De Sportlounge behoudt zich het recht voor op erkende feestdagen en tijdens de vakantieperiode in de regio de openingstijden aan te passen.

11.  Kinderen en huisdieren 

 • Kinderen jonger dan 12 jaar hebben geen toegang tot de Sportlounge, met uitzondering van: kinderen onder begeleiding van hun ouders en bij voorkeur alleen in noodsituaties.  De kinderen kunnen aan de leestafel gaan zitten, maar mogen niet naast of in de cabine zitten. Enig letsel bij kinderen of schade aan eigendommen van kinderen, ontstaan door (ongeoorloofde) toegang tot de studio is voor eigen risico.
 • Huisdieren zijn bij De Sportlounge verboden.
 1. FitnessCabines
 • Voor het gebruik van een Infrarood SportCabine wordt een afspraak gemaakt.
 • De FitnessCabine wordt gereserveerd voor 30 minuten en wordt gereserveerd op ieder half - en heel uur en op kwart over en kwart voor het hele uur.
 • Indien het Sportlounge-lid te laat met haar training start, zullen bovenstaande eindtijden gelden. Een De Sportlounge-lid kan hierop worden geattendeerd door onze medewerkers.
 • In deze gereserveerde tijd is schoonmaak tijd van de cabine inbegrepen. Dit kost 1 minuut tijd.

Abonnement & lessen

 • Bent u niet in de gelegenheid uw les(sen) te volgen dan mag u de week daarna 1 les inhalen, deze wordt voor u ingepland door onze medewerker. Hierna vervallen eventueel gemiste lessen.
 • Er geldt geen terugbetaling of compensatie voor gemiste lessen.
 • Bij ziekte mag  1  les ingehaald worden. Deze dienen ingehaald te worden in de week van herstel binnen een periode van 7 dagen en kunnen uitsluitend door onze medewerker worden ingepland.
 1. Afspraken, afzeggen en verzetten
 • Bij de Sportlounge sport je op afspraak. Inplannen, afzeggen en verzetten kan online via de website of per e-mail.
 • Als een les korter dan 12 uur voor aanvang wordt geannuleerd, vervalt deze les. Deze les kunt u niet meer online annuleren of verplaatsen en vervalt daarmee automatisch.
 • Afspraken kunnen tot 4 weken vooruit ingepland worden. Heeft u een voorkeur voor een bepaalde dag en tijd plan dan zelf tijdig in voor de komende nieuwe maand.
 • Inplannen kan dan online via de website of per e-mail.
 • Bij plotselinge ziekte, ziekte van kind, verslapen, file, of andere onvoorziene omstandigheden of onmacht kunnen wij geen extra les aanbieden ongeacht of u vaste klant bent en al  jarenlang lid bent.
 1. Vakantie
 • Bij verhindering door vakantie krijgt u gratis toegang tot onze Thuistrainer app. Ook kunt u voor of na uw vakantie maximaal twee extra lessen volgen (bij een abonnement voor 2x per week sporten) als u op vakantie gaat voor een periode van 2 of meer weken. Bij een abonnement voor 1 x sporten per week mag u 1 extra les volgen voor of na uw vakantie. Er geldt geen terugbetalingsregeling of andere compensatie van eventueel gemiste lessen. Afwezigheid ontvangen we graag tijdig. Inhaallessen worden ingepland door een van de medewerkers.

Zwangerschap/ langdurig ziek

 • Waneer je, je tijdens de zwangerschap lichamelijk goed voelt kan je een training in de FitnessCabine blijven uitvoeren zo lang dit mogelijk is. De Sportlounge heeft speciale bewegings- en voedingsprogramma’s voor vrouwen die zwanger zijn.
 • We adviseren je om vooraf even contact op te nemen met je huisarts en/of met je verloskundige/gynaecoloog, om te zien of ook zij geen bezwaren hebben.
 • De FitnessCabine wordt eventueel aangepast naar een lagere temperatuur als je zwanger bent. Indien gewenst kan deze ook uitgezet worden.
 • Bij zwangerschap kan een abonnement voor een langere periode worden stopgezet. De incasso’s lopen in deze periode niet door.
 • Een abonnement kan maximaal 2 maanden “bevroren” worden wegens ziekte, of een lichamelijke indicatie waardoor sporten niet mogelijk is. U dient hiervoor een doktersverklaring aan ons af te geven. De contractduur wordt verlengd met het aantal maanden van bevriezing.

PROTOCOL VEILIG & VERANTWOORD SPORTEN – VESTIGING SOEST en BUSSUM 

In onze beweeg- en afslankstudio's sporten we in een individuele FitnessCabine. Onze cabine heeft aan de voorkant een opening om in te stappen. Wanneer de cliënt in de cabine is gestapt wordt de voorkant afgesloten met een voorzetkap van plexiglas waardoor de cliënt volledig afgesloten en dus veilig is. De cabine is voorzien van een ventilatiesysteem. De lounge wordt geventileerd middels open ramen en deuren.

Elke vestiging heeft een apart in- en uitgang zodat klanten elkaar niet kruizen. Wanneer de cliënt in de cabine is gestapt wordt de voorkant afgesloten met een voorzetkap van plexiglas. Naar wens kan de temperatuur van de infraroodwarmte aangepast worden naar een lagere stand. Eventueel kan de lamp volledig uitgeschakeld worden.

Om gebruik te maken van de FitnessCabine dien je een cabine te reserveren via de online agenda. Zonder reservering krijg je geen toegang tot onze accommodatie.

Cliënten sporten tussen de 25 en 30 minuten. 3 personen komen om het hele en het halve uur en 2/3 personen komen om kwart over en kwart voor. Op deze manier zijn er nooit meer dan 4 mensen inclusief personeelslid tegelijkertijd in onze ruimte aanwezig.

De cabines worden na gebruik door onze medewerksters schoongemaakt. Na sluiten, ’s morgens en ’s avonds worden de cabines nogmaals grondig gereinigd.

Hygiëneregels volgens de richtlijnen van het RIVM hangen bij de ingang van de sport- accommodatie en worden binnen herhaald. Tevens staan deze regels op onze website.

Wanneer de cliënt klaar is met haar beweegprogramma worden de kappen na elkaar verwijderd zodat ze niet tegelijk uit de cabine kunnen stappen. Zo zijn er nooit cliënten die tegelijkertijd uit de cabines komen. Wanneer deze cliënten de ruimte hebben verlaten via de achter uitgang worden de 3 wachtende cliënten 1 voor 1 opgeroepen om de cabine te betreden. Een kwartier later komen de volgende klanten.

De training die de cliënt uitvoert wordt via een film op een tablet in de cabine afgespeeld. Onze trainer loopt langs om aanwijzingen te geven.

Begeleid sporten  

De SportLounge is zo ingericht en aangepast dat wij een bijdragen kunnen leveren aan een leven met voldoende beweging en coaching voor gezonde voeding. Daarnaast bieden we dit met liefde en aandacht voor een nog beter welzijn van de mens.

Onze medewerkers hebben een uitgebreide instructie gekregen over de wijze waarop het protocol in de diverse locaties van de sportaccommodatie moet worden uitgevoerd. Onze medewerkers spreken sporters aan bij ongewenst gedrag wat lijdt tot overtreding van de regels.

Al deze uitgangspunten zijn de basis voor een veilige omgeving voor alle medewerkers en sporters. Wij bieden een gezonde activiteit en zorgen voor optimale hygiënemaatregelen.

Nieuwe Website

Infrarood Fitness